Geofizikai-, geotechnikai szolgáltatások
és geoelektromos műszerek
Tel: 36-1-271-0047, 271-0048
Fax: 36-1-306-3158
E-mail:

Árvízvédelmi gátak, vonalas létesítmények vizsgálata

Társaságunknak jól kidolgozott módszerei vannak földművek, árvízvédelmi gátak belső szerkezetének felszíni, roncsolásmentes eljárásokkal történő vizsgálatára.

A gáttest mélyebb részének illetve a gáttest alatti térrész vizsgálatára többször alkalmaztunk a gátkoronán lemélyített fúrásokba helyezett süllyesztett elektródás méréseket is, de a legtöbb esetben a részletes felszíni mérések is elegendő információt szolgáltatnak a gát állapotáról. A hossz-szelvényeken is, de méginkább a keresztszelvényeken, jól látható, hogy néhány méter távolságon belül is milyen drasztikusan megváltozhat a gát állapota. Ezért is elengedhetetlen a nagy sűrűségű, nagy felbontó- képességű mérési elrendezés használata, és a méréseket csak automatikus, nagyon gyors mérésekkel lehet reális idő alatt és elfogadható árakon elvégezni, amihez a KBFI-Triász Kft-ben kifejlesztett és gyártott egyen- áramú és alacsony frekvenciás, multi-elektródás, számítógéppel vezérelt mérőberendezéseket használjuk.

Az ellenállás szelvényezés hossz-irányban és a gátra merőleges irányban történhet. A kereszt irányú szelvényezés eredményének értelmezése során mindenképpen figyelembe kell venni a gát topográfiáját. A hossz-szelvények többnyire a gátkoronán helyezkednek el, de a gát oldalán (pl a padkákon vagy a töltéslábnál) is szükség lehet szelvényezésre.

Az alábbiakban bemutatunk néhányat az általunk különböző céllal végzett gátállapot vizsgálatok eredményeiből. Ábráinkon a sárga szín repedezett vagy szemcsés anyagú zónákat, a piros szín a jó vízzáró képességű zónákat, a zöld és barna szinek átmeneti tartományokat jelölnek.

  • A gáttesten keresztül húzódó nagy ellenállású szemcsés szerkezetet tárt fel az ábrán látható keresztszelvény, ahol a nem megfelelő vízzáróság a potenciális veszély-forrás. a./ ábra
  • A gát ellenállásában történő kis változások is komoly veszélyre figyelmeztethetnek, erre példa a b./ ábrán látható szakadás a kis ellenállású, vízzáró rétegben, ahol a mérés előtt néhány nappal egy buzgár tört ki.
  • Mind a hossz-, mind a keresztszelvényeken felismerhetők a keresztezett eltemetett holtágak, amelyek potenciális helyei lehetnek a gáttest alatti szivárgásnak. c./ d./ ábra
  • Szerencsés esetben a keresztszelvényekből jól felismerhetőek a gátépítés különböző szakaszaiban végzett munkálatok, amint ez az e./ ábrán látható.
  • A töltéslábon végzett vizsgálatok a gáttest alatti földtani szerkezetről adnak felvilágosítást, másrészt felhívják a figyelmet a szivárgás szempontjából legveszélyesebb gátszakaszokra. f./ g./ ábra

 

 

A következő ábrákon egy rövidebb töltés szakasz részletes vizsgálatának eredményei láthatók Több hossz- és keresztszelvény mentén végeztünk méréseket. A szemcsés talajok sárga színnel, az agyagos talaj piros színnel vannak jelölve. A keresztszelvényeken láthatóak a töltésépítés fázisai. Egy ráépítés során szemcsés anyaggal erősítették a töltést amelyet a vízoldalon agyag letakarás követett. A kék nyíllal jelölt helyen az agyag letakarás hiányos, ott a víz könnyen bejuthat a töltéstest belsejébe.

 

Vonalas létesítmények vizsgálatát is gyakran végezzük.

Példánkon egy elkerülő út nyomvonalának tervezés előtti vizsgálata volt a feladat. A területre a nyomvonal hosszában mérési szelvényt fektettünk. Multi-elektródás geoelektromos szelvényezést végeztünk összesen 4811 fm hosszúságban. A méréshez szükséges árambevezetési és potenciálmérési elektródákat 1 méterenként helyeztük el, így összesen 4871 db elektródát használtunk. A méréseket a KBFI-Triász Kft. saját fejlesztésű, számítógép által vezérelt gyors szelvényező berendezésével hajtottuk végre.

A mérési nyomvonal eleje a jelenlegi műút mellett haladt, majd fokozatosan eltértünk az út nyomvonalától, és szántóföldes területen, végül erdős területen haladt a szelvény.

 

A különböző behatolási mélységeknek méréstechnikai okai vannak. Az eredményszelvényeken használt, a fajlagos ellenállás értékek alapján talajfajtákat elkülönítő szinezést az előzetes talajmechanikai fúrások alapján alakítottuk ki. A piros színnel a 25 ohmm-nél kisebb fajlagos ellenállású részeket jelöltük, ezeket tekintjük kötött talajoknak - agyag, iszap talajok. Ezek a jó vízzáró tulajdonságokkal bíró összletek. A zöld színnel jelölt 25-43 ohmm közötti tartomány átmenetinek tekintendő a kötött talajok felől a szemcsések felé, amelyben mind iszap mind homokliszt frakció előfordulhat. A 25-43 ohmm közötti rész még mindenképpen vízzárónak tekintendő, a zöld színnel történt ábrázolás arra utal, hogy ezen összletek vízzáró képessége a 0-25 ohmm közötti sötét piros színhez viszonyítva kisebb. A sárga és a barna színnel jelölt 50-70, 70-200 ohmm közötti tartományok jó vízvezető képességgel bíró, egyértelműen szemcsés rétegeknek tekintendők. A 200 ohmm-nél nagyobb ellenállású, szürke színnel jelölt tartományok kavics, homok rétegeket jelölnek.

A szelvényeket tekintve a kutatási területen változatos ellenállás eloszlást láthatunk. Az ábrákon a színezésben megfigyelhető szálkásság a sűrű mérésnek tudható be, az értelmezésnél ezeket nem tekintjük figyelembeveendő anomáliáknak. Méréseink alapján jól követhető a tervezett nyomvonal mentén a vízzáró-vízvezető szakaszok változása, ez hasznos támpont az út tervezéséhez.

Másik példánk a vonalas létesítmények multi-elektródás geoelektromos vizsgálatára egy töltés szivárgásvizsgálata, ahol a két párhuzamos szelvényen áthúzódó függőleges szürke zóna egyértelműen kijelölte a keresett hibahelyet.

 
Fenti példáinkból látható, hogy a geoelektromos szelvényezés milyen sokoldalú segítséget jelenthet az egyébként igen költséges árvízvédelmi töltések helyreállításának tervezésénél, illetve az árvíz elleni védekezésben, hiszen a tervező mérnök látja, mely szakaszokon, milyen mélységig kell az újraépítést elvégezni. Referenciáink az ország különböző részeiről honlapunkon megtalálhatók.