Geofizikai-, geotechnikai szolgáltatások
és geoelektromos műszerek
Tel: 36-1-271-0047, 271-0048
Fax: 36-1-306-3158
E-mail:

További mérnökgeofizikai alkalmazások

A geoelektromos mérések széleskörűen alkalmazhatóak minden olyan esetben, amikor az altalaj roncsolásmentes vizsgálatára van szükség. Ipari létesítmények ellenőrzése, eltemetett hulladékok lehatárolása, régészeti célú felmérés, üregkutatás, folyók, tavak medrének vizsgálata...stb

Függönyfalak állapotának vizsgálata

Az egyes ipari létesítmények környezetében felhalmozott különböző hulladék komoly veszélyforrást jelent a talajvíz számára. Ezért e lerakóhelyeket un. függönyfalakkal veszik körül, és ilyen falak állapotát is több helyen vizsgáltuk. Ehhez a fallal párhuzamosan, annak mindkét oldalán lefektettünk egy-egy szelvényt (elektródakorbács sorozatokat). Egyenes (az áram- és a mérőelektródák ugyanazon a szelvényen találhatók) és kereszt (az áram- és a mérőelektródák különböző szelvényeken helyezkednek el) méréseket végezve, kimutathatók a függönyfalon esetleg található hibák. Mérnökgeofizika résfalak vízzáró függönyfalak medervizsgálat iszapvastagság üregkutatás barlang  régészeti kutatás

A hibahelyek vizsgálata során a falak külső és belső oldalán elhelyezkedő megfigyelő kutakat felhasználva végzünk geoelektromos méréseket.

Ezen a sematikus ábrán egy olyan mérési eredmény látható, ahol a sózás hatása a résfal másik oldalán is megjelenik.


Folyók, tavak medrének vizsgálata

A folyók, tavak medrében lerakódó iszap vastagságának, a víz alatti térrész földtani felépítésének vizsgálatát mind a víz felszínén, mind a fenéken vontatott elektródakorbácsok segítségével el lehet végezni, mivel az alkalmazott kábelek vízállóak. Ekkor elektródákra nincs is szükség, mivel a kábelkorbácsokon az elektródák csatlakoztatására szolgáló vörösréz csövek biztosítják a kontaktust. A vízen úsztatott kábelrendszert a partok közé feszített kötelekkel tartjuk a mérési helyeken és csörlőkkel vontatjuk a mérési iránynak megfelelően előre a mérési szelvény mentén.

A kábelkorbácsok a szárazföldi méréseknél használtakkal megegyeznek, csak az érintkezők vízmentesen vannak leszigetelve és közvetlenül a vízzel érintkezve létesítjük a méréshez szükséges kontaktusokat, a műszerek pedig, hogy a csónakban is működőképesek legyenek teljesen akkumulátoros táplálásra vannak átalakítva. A víz felszínén végzett mérések hátránya, hogy szél esetén nem mindig megfelelő a kontaktus, továbbá a vastag első réteg (víz) hatása miatt nehezebb elkülöníteni a víz alatti -sokszor nagyon vékony- rétegeket.

A mederben vontatott elektróda korbácsok esetében azonban centiméter nagyságrendű változásokat is ki lehet mutatni az iszapréteg vastagságában, sőt szerencsés esetben el lehet különíteni a természetes eredetűi, és a biológiai-kémiai folyamatok révén keletkezett "mesterséges" iszaplerakódásokat.

Ilyen jellegű méréseket a Duna néhány mellékágában végeztünk. Cégismertetőnkben már a vízbázisok vizsgálata és a kavicstelepek kutatása fejezetben is bemutattunk példát a vízen történő mérésre, iszapvastagság és vízmélység meghatározására, valamint az esettanulmányok között is szerepel egy meder vizsálatának részletes leírása.

A méréseket egy a társaságunk saját fejlesztésű, számítógép vezérelt műszerével hajtottuk végre. A számítógép soros portján keresztül vezéreljük a mérőegységet, míg a párhuzamos porton keresztül vezéreljük a kapcsolóművet.

Példánkban egy több tóból álló ülepítő tórendszer vizsgálatát mutatjuk be néhány ábrán. Ez esetben a mérések célja a tavak fenekén található iszapréteg és az alatta elhelyezkedő talajrétegek geofizikai feltárása illetve a töltések alatt a talajrétegződés megállapítása, a vízzáró és vízvezető rétegek elkülönítése volt. Az elvégzett vizsgálat geoelektromos ellenállás izoohm szelvényeinek tömbszelvényes ábrázolását mutatja be az első ábra, ahol egyszerre látszik a töltés és a tómeder mérésének eredménye. Színskálánkon pirossal a vízzáró agyag, zölddel az iszap, sárga-barna színnel pedig a homok rétegeket jelöltük. Az ülepítő tavak eliszaposodása jól látható.

A feküagyag az egész területen folyamatosan megvan.

Megszerkesztettük tavanként a vízmélység, iszapvastagság és fekü vastagság térképeket is. A térképek jól mutatják az ülepítési folyamatot, a vízmélység és az iszapvastagság fordított arányban nőnek tavanként. A vízzáró feküvastagság térkép az egész területen 1-3 méter között változik, mindenütt megtalálható, és egységes képet mutat. A mérések alapján iszaptérfogatot is számoltunk minden tóra, ami a megrendelő részére rendkívül fontos információ volt.


Szintén vízen történő, de egészen más célú mérés volt a tervezett 4-es metró beruházással kapcsolatos szelvényezés a Dunán, ahol a több lehetséges nyomvonal térségében végeztünk geológiai szerkezet kutatást:


Üregek, pincék, barlangok kimutatása

Speciális elektródaelrendezések és feldolgozási eljárások segítségével városi körülmények között, részben beépített területen is ki lehet mutatni, le lehet határolni ismert vagy ismeretlen üregeket, üregrendszereket.

Archeológiai célú mérések

A mérőrendszer nagy felbontóképessége miatt alkalmas régészeti objektumok (pl. épület-maradványok, fémtárgyak, stb.) kimutatására. Pilisszentkereszten a Klastromkert nevű területen elhelyezkedő középkori monostor fő épületeinek maradványai, romjai nagy számban fellelhetők, és ezek alapján rekonstruálható a kolostor alaprajza. 

 

 

 

 

A ma fákkal, cserjékkel borított déli részen egykor állítólag gazdasági épületek álltak, ezért logikusan felmerült a kérdés, hogy e két terület között, a monostor kerítőfalai által határolt részen, nincsenek-e régészeti szempontból érdekes maradványok, kutatásra alkalmas területek. Ezért részletes egyenáramú ellenállásszondázást végeztünk a területen a felszínközeli talajrétegek ellenállás változásainak feltérképezése céljából.

 

 

 

 

Méréseink kiértékelése után a területen jól kijelölhetőek a régészeti szempontból érdekes részletek.

A KBFI-TRIÁSZ Kft. az előzőekben röviden ismertetett jellegű problémák megoldásán túl vállalkozik egyéb sekély mélységű és mélybehatolású geoelektromos mérésekkel megoldható mérnökgeofizikai, hidrogeológiai, mérnöki feladatok megoldására. Mérnökgeofizika résfalak vízzáró függönyfalak medervizsgálat iszapvastagság üregkutatás barlang  régészeti kutatás